Antonín Rylka

IČ: 01246771, so sídlom

Pod Lysinami 476/2, 147 00 Praha 4 - Hodokovičky

Česká republika

prevádzkovateľ internetového obchodu

www.brickplay.eu

so sídlom

Pod Lysinami 476/2

147 00 Praha 4 - Hodkovičky

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.brickplay.eu

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Antonín Rylka, so sídlom Pod Lysinami 476/2, Praha 4 - Hodkovičky, 147 00, identifikačné číslo: 01246771, (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb.,občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovejadrese www.brickplay.eu (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhranie obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu
zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia §1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento
tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich
poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená
možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s
balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a
Slovenskej republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

            3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
            3.4.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
            3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s
ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu
kliknutím na tlačidlo „dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po
obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom
účte či v objednávke (ďalej len„elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu)
požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití
komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory)
si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na adresy v Českej republike podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť
predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne platobnou kartou v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2700339311/2010, vedený v spoločnosti FIO banka a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
bezhotovostne prevodom prostredníctvom vygenerovaného QR kódu na účet predávajúceho č. 2700339311/2010, vedený v spoločnosti FIO banka a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému ......................;

4.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na adresy v Slovenskej republike podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť
predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne platobnou kartou v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2002331611/2010, vedený v spoločnosti FIO banka a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
bezhotovostne prevodom prostredníctvom vygenerovaného QR kódu na účet predávajúceho č. 2700339311/2010, vedený v spoločnosti FIO banka a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému ......................;

4.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.
Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú saďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Internetový obchod www.brickplay.eu si
účtuje poštovné za dodávku tovaru takto:

          • Zásielkovňa SR - platba vopred na účet 65,-
          • Zásielkovňa SR - doručenie na adresu 149,-
          • Zásielkovňa SR - platba vopred na účet 139,- (v € podľa denného kurzu Európskej centrálnej banky).
          • Zásielkovňa SR - doručenie na adresu 169,- (v € podľa denného kurzu Európskej centrálnej banky).
          • Dobierka SR - 20,-
          • Dobierka SR - 20,- (v € podľa denného kurzu Európskej centrálnej banky).

4.4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.7 obchodných podmienok ohľadom
povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna
cena splatná do 2 dní od uzavreti kúpnej zmluvy.

4.6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade
bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie
celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb
vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad -
faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.10. Kúpnu cenu vr. nákladov spojených s doručením tovaru na adresy v Českej republike kupujúci hradí iba v českých korunách na bankový účet
(viď. čl. 4.1.).

4.11. Kúpnu cenu vr. nákladov spojených s doručením tovaru na adresy v Slovenskej republike kupujúci hradí iba v eurách na bankový účet (viď. čl. 4.2.).

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke
tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj
tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu
vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tovaru,
bez ktorého nie je možné tovar opakovane ponúkať ako nové a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového
programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s
ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade,
že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže
kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Ďalej je tento formulár dostupný online v
záhlaví webového rozhrania obchodu a tiež na stiahnutie v záhlaví webového rozhrania obchodu pod záložkou Formuláre. Odstúpenie od kúpnej
zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@brickplay.eu.
Vždy je nutné priložiť „Formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy“.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim
predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy,
znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou
poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do
štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to istým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je
taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a
nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky
kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej
ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci
tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu
kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou
podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je
povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8. Podmienky pre odstúpenie od kúpnej zmluvy:

           • pokiaľ kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na adresu predávajúceho
           • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (čl. 5.1.)
           • tovar nesmie byť použitý
           • tovar musí byť nepoškodený
           • tovar musí byť kompletný (vr. príbalového letáku a pod. ak je súčasťou)

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady
spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri
dodaní. Toto ustanovenie je platné najmä vprípade durčenia tovaru „na dobierku“.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke,
je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne objednaný tovar, ktorý bol odoslaný na ním určené miesto dodania a to spôsobom doručenia
„na dobierku“, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu peňažné prostriedky spojené s dodávkou tovaru. Výzvu na úhradu peňažných
prostriedkov vr. ich vyčíslenie, dostane kupujúci prostredníctvom kontaktného e-mailu uvedeného v objednávke. Kupujúci môže byť tiež
kontaktovaný prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v objednávke.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.

6.6. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom
možnom termíne, spravidla v rozsahu 1 - 3 pracovných dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6.7. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom, alebo textovou správou na telefónne číslo uvedené v objednávke.

6.8. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6.9. Tovar dodávame výhradne na území Českej a Slovenskej republiky.

6.10. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov vykonávame na základe predchádzajúceho súhlasu a
vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadných ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
(najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar
prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo
          ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej
          vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena
dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu,
ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

   

 7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na
sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e)
občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@brickplay.eu. Informáciu o vybavení
sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15,
120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o
riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských
sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti
príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia
vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Prevádzkovateľ internetových stránok www.brickplay.eu sa plne riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informašných systémoch. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby potrebujeme však poznať niektoré vaše dáta. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy nebudú poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

9.2. Používáním týchto internetových stránok (www.brickplay.eu) súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môže byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek zasielane ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zaslanej správe (spravidla ako "Odhlásenie odberu).

9.3. Internetový obchod www.brickplay.eu si vyhrazuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (Hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a
ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v
zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci
prostredníctvom osobitného dokumentu.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z
kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktoré bolo adrsátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručitelné.

11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

12. PROGRAM "Overené zákazníkmi"

12.1. Vašu spokojnosť s nákupom zaisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi", do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníka v rámci programu "Overené zákazníkmi" vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zaslanie dotazníka, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spacovatele, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz: tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi" môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho spoločenstva. parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie tu.

13.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Pod Lysinami 476/2, Praha 4 - Hodkovičky, 147 00, adresa elektronickej pošty info@brickyplay.eu, telefón +420722855525.

V Prahe dne 24.4.2023